หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย 40 ประเทศยอมรับ ประกาศคุณ 97 รางวัล เนื่องในวันคุ้มครองโลก Earth Day ตอนที่ 1


ทั่วโลกรวมใจ ประกาศคุณ หลวงพ่อธัมมชโย

ภารกิจเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นดินแดนที่เปี่ยมด้วยสันติภาพเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภารกิจหนึ่งของมวลมนุษยชาติ และไม่อาจเป็นจริงได้ด้วยความปรารถนาของมนุษย์เพียงไมกี่คน หากแต่ “ประชาชนของโลก” จะต้องมีความปรารถนาร่วมกัน ภารกิจนี้จึงจะกลายเป็นจริง

แต่เนื่องจากตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา มนุษย์ทั้งโลกยังไม่เคยคิดฝันไปในทิศทางเดียวกัน จึงทำให้สงคราม ความขัดแย้ง และความทุกข์ร้อนไม่เคยสร่างซาไปจากโลกใบนี้ 

ดังจะเห็นได้จากประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ว่า มนุษย์ทำร้ายกันเองในรูปแบบต่างๆ ตลอดมา จนกระทั่งโลกตกอยู่ในสภาพมืดมนเกินจะเยียวยา 

ขณะนี้มีเพียงการเปลี่ยนแปลงใจของมนุษย์เท่านั้น ที่จะทำให้โลกพลิกจากยุคมืดมาเป็นยุคสว่าง เปลี่ยนจากยุคแห่งการเบียดเบียนทำร้ายกัน
มาเป็นยุคแห่งสันสันติภาพ


ทั่วโลกรวมใจ ประกาศคุณ หลวงพ่อธัมมชโย

ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จึงดำริให้มีโครงการต่างๆ ขึ้นหลากหลายโครงการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างสันติสุขที่แท้จริงแก่มวลมนุษย์และสร้างสันติภาพที่แท้จริงแก่โลกใบนี้ โดยเริ่มต้นจากการสร้างสันติสุขภายใน (World Peace through Inner Peace) แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลก 

ดังนั้นโครงการต่างๆ ไม่ต่ำกว่าพันโครงการที่หลวงพ่อธัมมชโยดำริขึ้นนับตั้งแต่สร้างวัดพระธรรมกายขึ้นมา จึงมีการทำ สมาธิ เป็นหัวใจหลัก ควบคู่ไปกับการปลูกฝังเรื่องทาน (การให้) และ ศีล (ธรรมที่พึงประพฤติ
เป็นปกติของมนุษย์) ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


เมื่อมนุษย์มีใจที่เปี่ยมด้วยความสงบสุขจาก “สมาธิ” เว้นขาดจากการไม่เบียดเบียนกันด้วย “ศีล” และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันด้วย “ทาน” ปัญหาความขัดแย้งทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไป โลกนี้ก็จะสงบร่มเย็นอย่างแท้จริง

ผลงานที่เกิดจากความทุ่มเทอย่างสม่ำเสมอคงเส้นคงวาตลอดระยะเวลาเกือบ๕๐ ปีของพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย ที่เอื้อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมหาชนชาวโลก ก่อให้เกิดการยอมรับจากวิญญูชนเป็นจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ 

ดังนั้นในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวาระวันคล้ายวันเกิดครบ๗๒ ปีของพระเทพญาณมหามุนี และตรงกับวันคุ้มครองโลก จึงมีองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
รวม ๔๐ ประเทศ ๙๗ องค์กร
เดินทางมามุทิตาสักการะท่าน พร้อมทั้งนำปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณมาถวายท่านในฐานะบุคคลสำคัญที่มุ่งมั่นจะสร้างสันติสุขแก่โลกใบนี้


ทั่วโลกรวมใจ ประกาศคุณ หลวงพ่อธัมมชโย


ทั่วโลกรวมใจ ประกาศคุณ หลวงพ่อธัมมชโย

อีกทั้งยังเป็นการตอบแทนน้ำใจ ให้กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณให้ทั่วโลกรับรู้ว่า พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง และสามารถทำได้สำเร็จจริงดังที่ตั้งใจไว้ สมควรแก่การเป็นบุคคลต้นแบบในการนำมหาชนสร้างสันติภาพโลก

Previous
Next Post »

Disqus Shortname

Comments system