วัดพระธรรมกาย ผลงานด้าน โครงการเผยแผ่ธรรมะสำหรับประชาชน

              ผลงานของวัดพระธรรมกายตลอดระยะเวลา 45 ปี 
                    โครงการเผยแผ่ธรรมะสำหรับประชาชน๑๑๑ โครงการมาวัดทุกวันอาทิตย์
เริ่มตั้งแต่สร้างวัด (พ.ศ. 2513) โดยจัดกิจกรรมนั่งสมาธิและถวายภัตตาหารเพล
บ่ายนั่งสมาธิและฟังธรรม ต่อมาเพิ่มช่วงเย็น ร่วมพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์

                                  


๑๑๑ โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ เริ่มปี พ.ศ. 2525 สถิติ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ดังนี้ แห่งที่ 1
สวนพนาวัฒน์ เป็นรุ่นที่ 457 แห่งที่ 2 World Peace Valley (เขาใหญ่) เป็นรุ่นที่ 64
แห่งที่ 3 สวนป่าหิมวันต์ เป็นรุ่นที่ 490 และยังคงจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน


                                

๑๑๑ โครงการธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2530
จัด 136 ครั้ง ใน 61 จังหวัด มีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมอยู่ธุดงค์ 6,467 รูป
และประชาชนร่วมธุดงค์ 137,138 คน๑๑๑ โครงการธรรมยาตรา
โครงการธรรมยาตรา เพื่อจัดวิทยากรไปบรรยายธรรมทั่วประเทศ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ถึง 2531 รวม 57 จังหวัด
มีผู้เข้าฟังบรรยาย 138,159 คน

๑๑๑ โครงการธุดงค์ปีใหม่
จัดเป็นประจำทุกปี เริ่มในปี พ.ศ. 2529 โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน
ได้มาศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมกันในช่วงวันหยุดปีใหม่ สามารถร่วมกิจกรรมกันได้ทั้งครอบครัวฃ๑๑๑ โครงการสมาธิแก้ว 1 เดือน
เริ่มปี พ.ศ. 2539 เป็นโครงการอบรมธรรมะสำหรับฆราวาส ให้เห็นคุณค่าของการฝึกตนเอง
รักการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยมีหลัก “วินัย เคารพ อดทน” เป็นคุณธรรมพื้นฐาน

๑๑๑ โครงการบ้านแสงสว่าง
ในช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึง 2547 ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับโรงเรียนทั่วประเทศเปิดโอกาส
ให้นักเรียนโครงการบ้านแสงสว่างที่เข้าร่วมโครงการได้ทำความดีที่บ้านและโรงเรียน แล้ว
จดบันทึกความดีของตัวเองและความดีที่มองเห็นจากบุคคลรอบข้างทั้งครูอาจารย์และพ่อแม่

๑๑๑ โครงการบ้านกัลยาณมิตร
เริ่มในปี พ.ศ. 2542 ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ปรับเป็น “โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the
World” เพอื่ ให้ชาวพุทธเข้มแข็งหลอมดวงใจเป็นหนึ่งให้รู้รักสามัคคีและมีจิตเมตตา ให้ธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ในใจประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกครอบครัว และทุกชุมชนเพื่อขยายความดีไปสู่สังคมทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยการสวดมนต์ และปฏิบัติธรรมในเวลาที่เหมาะสมในทุกครอบครัวทั่วผืนแผ่นดินไทยและกระจายไปทั่วโลก

๑๑๑ โครงการธุดงค์แก้ว ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้สาธุชนมาปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ถือศีล 8 นุ่งห่มขาว ถือธุดงควัตร
ฝึกนิสัยรักสงบ มักน้อยสันโดษ ดังคำขวัญที่ว่า “อยู่กลดหมดทุกข์ พบสุขแท้จริง”

๑๑๑ โครงการสมาธิสุดสัปดาห์
โครงการสมาธิสุดสัปดาห์ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 3 วัน 2 คืน)
ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมนอกสถานที่ตามต่างจังหวัดเพื่อให้ผู้สนใจทั่วทุกภาค
ได้ปฏิบัติในภูมิภาคของตนเอง

๑๑๑ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
(World-PEC : World-Peace Ethics Contest)
เริ่มโครงการเมื่อ พ.ศ. 2549 จัดสอบครั้งที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 มีผู้สมัครสอบกว่า
100,000 คน รวม 72 เชื้อชาติ จาก 6 ทวีปทั่วโลก มีศูนย์สอบจำนวน 340 ศูนย์สอบ ทั้งใน
ประเทศและศูนย์สาขาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 13 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น
ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย สเปน โปรตุเกส อารบิก เยอรมัน กัมพูชา และสิงหล


๑๑๑ โครงการบวชอุบาสกแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 29 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2542 จำนวนร่วม 200,000 คน


๑๑๑ โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ถึง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2541 จำนวนกว่า 140,000 คน


๑๑๑ โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 100,000 คน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
และศูนย์สาขาทุกทวีปทั่วโลก

๑๑๑ โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน
ระหว่างวันที่ 16 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
และศูนย์สาขาทุกทวีปทั่วโลก

๑๑๑ โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1,000,000 คน
ระหว่างวันที่ 16 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
และศูนย์สาขาทุกทวีปทั่วโลก

๑๑๑ โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1,000,000 คน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศและศูนย์สาขาทุกทวีปทั่วโลก


๑๑๑ โครงการปฏิบัติธรรมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553 รุ่นละ 1 สัปดาห์ จำนวน 750 คน

๑๑๑ โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก
เริ่มปีพ.ศ. 2553 รับผู้จบปริญญาตรีทั้งชายและหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี รักษาศีล 8
ช่วยงานในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่กว่า 130 คน


๑๑๑ โครงการอาสาสมัครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2553 รับวุฒิ ม.6 ขึ้นไป อายุระหว่าง 18 ถึง 50 ปี
สำหรับผู้นำบุญ วุฒิ ป.4 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 60 ปี เพื่อช่วยงานศูนย์อบรมธรรมทายาท
และอุบาสิกาแก้วทั่วประเทศ

๑๑๑ โครงการอาสาแก้วภูธร
ระยะเวลา 19 มีนาคม ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รับวุฒิ ม.6 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 35 ปี เพื่อช่วยงานศูนย์อบรมทั่วประเทศ

๑๑๑ โครงการธุดงค์อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยพระสงฆ์จากทั่วประเทศ จำนวน 1,500 รูปเดินธุดงค์อัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ จากวัดพระธรรมกายไปยังวัดปากน้ำภาษีเจริญ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล

               
๑๑๑ โครงการธุดงค์อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยพระธุดงค์จำนวน 1,500 รูป

๑๑๑ โครงการธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 1
เพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขจัดปัดเป่าผองภัยและสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน จัดขึ้นระหว่าง
วนั ที่ 2 ถงึ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยคณะพระธุดงค์ธรรมชัย กว่า 1,127 รปู เดินธุดงค์ สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา และอธิษฐานจิตแผ่เมตตา ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรีพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 427.8 กิโลเมตร และ
ได้รับการบันทึกลงกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) ในประเภทสถิติที่มีชื่อว่า
“การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก” (Longest journey walking on flower
petals) ด้วยระยะทางรวม 427.8 กิโลเมตร โดยให้ประชาชนออกมาต้อนรับพระธุดงค์เป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก

๑๑๑ โครงการธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2
อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง
27 มกราคม พ.ศ. 2556 เดินธุดงค์ผ่านพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 448.4 กิโลเมตร และ
เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกทั้งนี้ทำลายสถิติเดิมที่กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) ได้บันทึกไว้ใน
สถิติที่มีชื่อว่า “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก” (Longest journey
walking on flower petals) ด้วยระยะทางรวม 448.4 กิโลเมตร

๑๑๑ โครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 เส้นทางพระผู้ปราบมาร
“ธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2557 มีพระภิกษุ 1,129 รูป ที่บวชในโครงการอุปสมบทหมู่
100,000 รูป เดินธุดงค์ผ่าน 7 จังหวัด คือพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร
ปทุมธานี และกรุงเทพฯ เพื่อโปรดญาติโยมทั้งในเมืองและนอกเมือง


Previous
Next Post »

Disqus Shortname

Comments system