วัดพระธรรมกาย ผลงานตลอดระยะเวลา 45 ปี โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่

ผลงานของวัดพระธรรมกายตลอดระยะเวลา 45 ปี 
โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่

        ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 46 ปี (2559) ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้สร้างวัดไปพร้อมๆ กับการสร้างคน คือ สร้างพระภิกษุให้เป็นพระแท้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมทั้งปลูกฝังศีลธรรมลงในใจของผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วยการจัดโครงการอบรมศีลธรรมขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวความคิดเมื่อแรกเริ่มสร้างวัด คือ จะสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดี@@@  โครงการอบรมธรรมทายาทและบรรพชาอุปสมบทหมู่
ระดับอุดมศึกษา ภาคฤดูร้อน
เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยมุ่งเน้นเรื่องของการฝึกสมาธิเป็นหลัก มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2522 คณะกรรมการปรับให้ธรรมทายาทเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทด้วย สถิติจาก พ.ศ. 2522
ถึง 2556 มีผู้ผ่านการอบรมแล้วจำนวนกว่า 12,000 รูป

 

@@@ โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2528 สถิติถึง พ.ศ. 2556 รวม 3,000 รูป

@@@ โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม พระเทพญาณมหามุนี
โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม พระเทพญาณมหามุนี จัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2537 เนื่องในวาระที่
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ครบ 50 ปี แล้วบวชบูชาธรรมมาตลอดต่อเนื่องทุกปี
สถิติถึง พ.ศ. 2556 รวมกว่า 2,700 รูป

@@@ โครงการอุปสมบทหมู่ ระดับผู้บริหาร
โครงการอุปสมบทหมู่ ระดับผู้บริหาร เริ่ม พ.ศ. 2547
ช่วงระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม ของทุกปี ระยะเวลา 23 วัน

                                          

@@@ โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2552
ช่วงเดือนเมษายน โดยมีแนวคิดที่ว่า คุณภาพของผู้เรียนจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ “ต้นแบบ”
นับเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการที่จะร่วมกันถ่ายทอดนิสัย
ที่ดี ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สู่ผู้เรียนอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และ
มีความสุขได้อย่างแท้จริง

@@@ โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เริ่ม
ปี พ.ศ. 2552 ในวาระครบ 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ และบวชต่อเนื่องมาทุกปี สถิติถึงปี
พ.ศ. 2556 กว่า 500 รูป

                                    

@@@ โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
ครั้งที่ 1 (ภาคฤดูร้อน)
โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 1 (ภาคฤดูร้อน) ระหว่างวันที่ 19 มกราคม
ถึง 8 มีนาคม พ.ศ. 2553


@@@ โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
ครั้งที่ 2 (ภาคเข้าพรรษา)
โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 2 (ภาคเข้าพรรษา) จัดขึ้นระหว่างวัน
ที่ 9 กรกฎาคม ถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

@@@ โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
ครั้งที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
ครั้งที่ 4 (ภาคเข้าพรรษา)
โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 4 (ภาคเข้าพรรษา)
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
ครั้งที่ 5 (ภาคฤดูร้อน)
โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 5 (ภาคฤดูร้อน) ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม
ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

@@@ โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 6 (ภาคเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่8 กรกฎาคม ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

@@@ โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
ครั้งที่ 7 (ภาคฤดูร้อน)

@@@ โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 8 (ภาคเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่4 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556


@@@ โครงการอุปสมบทหมู่นักเรียนนายร้อยทหาร-ตำรวจ
โครงการอุปสมบทหมู่นักเรียนนายร้อยทหาร-ตำรวจ (โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทขุนพลแก้ว) ในช่วงปี พ.ศ. 2528 ถึง 2542 อบรมกว่า 530 รูป

@@@  โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท (ประถมปลาย)
โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท (ประถมปลาย) เริ่มปี พ.ศ. 2531 
รับอบรมเยาวชนอายุ 10 ถึง 12 ปี สถิติถึง พ.ศ. 2555 กว่า 7,000 รูป

@@@  โครงการสามเณรเปรียญธรรม
โครงการสามเณรเปรียญธรรม เพื่อรับเป็นสามเณรประจำของวัดพระธรรมกาย เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2528 ปัจจุบันมีสามเณรประจำในวัดพระธรรมกายกว่า 500 รูป

                                 


@@@  โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทชาย
ระดับมัธยมปลาย เริ่ม พ.ศ. 2537 ระดับมัธยมต้น เริ่ม พ.ศ. 2546 สถิติถึง พ.ศ. 2556 กว่า 3,500 รูป เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวติได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธีด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบจากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย@@@ โครงการบรรพชาสามเณรแก้ว 13,842 รูป เพื่ออัญเชิญ “พระบรมพุทธเจ้า” ประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่ออัญเชิญ“พระบรมพุทธเจ้า ” ประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

                                

@@@ โครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
จัดอบรมปี พ.ศ. 2551 มีสามเณรเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 รูป
@@@ โครงการยุวชนรอบวัด
เริ่มในปี พ.ศ. 2552 อบรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2556 รวมจำนวนสามเณรเข้าอบรมแล้วกว่า 500 รูป


@@@ โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม
เริ่มอบรมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 โดยเปิดรับสมัครเยาวชนชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าอบรมในภาคฤดูร้อน ด้วยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มีมโนปณิธานให้เยาวชนทุกๆ คนได้มาบวชเป็นสามเณร เพื่อได้เป็น “มหาเปรียญ” และรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการเรียนนักธรรม บาลี ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธเทศนา ภาษาต่างประเทศและวิชชาธรรมกาย มีสามเณรบวชในโครงการจำนวน 300 รูป และบวชอยู่ต่อจำนวน 110 รูป

                          


@@@ โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC
เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2557 รับนักเรียนชายชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 3 ถึง 6 หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าร่วมโครงการ โดยเยาวชนที่เข้าอบรม จะได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะช่วยปลูกฝังคุณธรรม ฝึกความอดทน และกล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักผิด-ชอบ ชั่ว-ดี นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังจะได้ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยอย่างต่อเนื่องทำวันซึ่งจะก่อให้เกิดความดีสากล 5 ประการ ติดตัวเยาวชนไป คือ 
1. ความสะอาด 2. ความเป็นระเบียบ 3. ความสุภาพ 4. ความตรงต่อเวลา 5. ความมีจิตมั่น (จากการทำสมาธิ)

@@@ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ
(IDOP : International Dhammadayada Ordination Program)
เริ่มมีการอบรมให้แก่ชาวต่างชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ปรับหลักสูตรอบรมเป็น 3 ภาษา (อังกฤษ, จีน และญี่ปุ่น) ใช้เวลาอบรม 4 สัปดาห์ เริ่มอบรมในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี มีการอบรมทั้งพระภิกษุและสามเณรควบคู่ไปด้วยกันปัจจุบันได้มีชาวต่างประเทศจากทั่วโลกมาบรรพชาอุปสมบทที่วัดพระธรรมกายแล้วเป็นจำนวนถึง 450 คนจาก 40 ประเทศทั่วทุกทวีป ดังนี้
     • จากทวีปยุโรป ได้แก่ อังกฤษ เอสโตเนีย สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์
เยอรมนี ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย เดนมาร์ก ฝรั่งเศส รัสเซีย สวีเดน
     • จากทวีปอเมริกา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ปานามา เม็กซิโก เวอร์จินไอร์แลนด์
     • จากทวีปแอฟริกา ได้แก่ ยูกันดา เอธิโอเปีย คองโก
     • จากทวีปโอเชียเนีย ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หมู่เกาะโซโลมอน
     • จากทวีปเอเชีย ได้แก่ เนปาล ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย บรูไน อินเดีย ลาว ศรีลังกา มองโกเลีย บังกลาเทศ กัมพูชา พม่า และไทย

@@@ โครงการอบรมสามเณร ณ วัดศูนย์สาขาภายในประเทศ
เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2540 กว่า 30 แห่ง โดยแต่ละปีมีเยาวชนมาบวชกว่า 1,000 รูป ทั่วประเทศ

@@@ โครงการบรรพชาสามเณร โรงเรียนนานาชาติ
เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2549 ช่วงเดือนกรกฎาคม ระยะเวลา 22 วัน

@@@ โครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท ชาวญี่ปุ่น
เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 จำนวน 24 รูป และจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่
10 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 14 รูป ณ อุโบสถ
วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิตติวงศ์ (ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์
Previous
Next Post »

Disqus Shortname

Comments system